İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

(1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesigerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir. (2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkinhâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. C) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkındaöğrendikleri bilgiler. (3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saattehazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrıkâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. (2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir. (7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır vegerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir. (2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir başka hâkimi veyamahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız gecikmesinde sakınca olanişlemleri yapar.

Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir\. Arkadaşlarını davet et, birlikte oynayın ve özel bonuslar kazanın. paribahis\. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

(3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakıncabulunan hâl nedeniyle yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır. (4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veyamahkeme görevlendirilir. (2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defadaaçıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. (2) Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veyainceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, retsebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır. (2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılanveya vekili, hâkimin reddi isteminde bulunabilirler. – (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetkiuyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyibelirler. (4) Yabancı ülkelerde bulunup dadiplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işlediklerisuçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir. (5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüuygulanır.

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır. Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Birinci körfez savaşı sonrası 1991 yılından başlayarak “Huzur Harekatı” ve “Kuzey’den Keşif Harekatı” adlarıyla Türkiye’de çok uluslu güçlerin konuşlandırılmasına TBMM izni ve Bakanlar kurulu kararıyla müsaade edilmiştir. Kendilerinin Çekiç Güç düzenlemelerinin dışında olduğunu ve sürekli karşı çıktıklarını ifade eden Sayın Baykal’a bu konudaki gerçekleri bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Başbakan Erdoğan ve AKP’nin bu konuda savunma refleksiyle anında tepki göstermesi ve siyasi bölücülüğe kol-kanat germesinin gerçek nedenlerinin demokrasi ve hukuk devleti aşkı olmadığı çok iyi bilinmektedir. AKP sözcüsünün linç benzetmesi ile etnik bölücülüğün adayı olan bu siyasi kuruluşunda sürekli linç edebiyatı yapıyor olması, söylem birliği içinde olduklarını açıkça göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir lincin vasıtası olmayacağını, bunun hukuk devletinin temel ilkeleriyle çatışacağını söyleyen bu yönetici, PKK’nın maşalarını korumaya kararlı olduklarını ortaya koymuştur. Bilindiği üzere geçen hafta yapılan grup toplantımızda, Anayasa ve yasalara açıkça meydan okuyan tahriklerin artarak sürmesi karşısında, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine suç ve fiillerin yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkarılmasını önermiştik. Türkiye’ye karşı her vesileyle kin ve nefret kusan siyasi bölücüler insan hakları ve özgürlük savaşçıları olarak sahneye çıkmıştır. Son dönemde yaşananlar, bu hayati konularda herkesin nerede durduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlamış, siyasi makyajlar dökülürken gerçek niyetler ve düşünceler gün ışığına çıkmıştır. Daha detaylı bilgi almak için, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”ya ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin güvenliği bizim için özel öneme sahip olup, tüm kişisel verileriniz tüm idari ve teknik tedbirler alınarak en güvenilir seviyede internet sitemizde korunmaktadır.

(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilenceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsasüresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir. (1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin görev alanına giren birsorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak,bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorunkararı verebilir. (4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içindekasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. (1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsizolarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafigörevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar.

Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *